รับทำระบบ e-Tax Invoice / e-Receipt

Home / Product / รับทำระบบ e-Tax Invoice / e-Receiptรับพัฒนาระบบ e-Tax Invoice / e-Receipt เพื่อเชื่อมโยงในการส่งข้อมูลใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กับสรรพกร
เกี่ยวกับระบบ

อ้างอิง

       สรรพากร https://rdetax.rd.go.th/BOETAX/jsp/eTaxInvoice/about.jsp

                    km-etax-01.pdf

 

“e-Tax Invoice” คืออะไร

“e-Tax Invoice หรือ “ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” คือ ใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรที่มีข้อความอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และหมาย ความรวมถึง ใบกํากับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 ใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 และ ใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10แห่งประมวลรัษฎากรที่มีข้อความอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

e-Tax Invoiceคุณสมบัติเด่นของระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติมภาพประกอบ